WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WRAZ z NADZOREM AUTORSKIM DLA INWESTYCJI pn. COLLEGIUM MEDICUM UKSW w WARSZAWIE PRZY ul. WÓYCICKIEGO 1/3 – PRZEBUDOWA BUDYNKU NR 19


dokumenty:

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 1 do SIWZ

Program Funkcjonalno Użytkowy Zał. nr 2 do SIWZ

Projekt koncepcji Zał. 1 do OPZ

Mapa zasadnicza terenu przy bud. nr 19 Zał. 2 do OPZ

Ekspertyza techniczna Zał. 3 do OPZ

Wytyczne do technologii. Zestawienie pomieszczeń Zał. 4 do OPZ

Wyjaśnienie treści SIWZ I z dnia 17.07.2018

Zmiana treści SIWZ II z dnia 19.07.2018

Informacja z otwarcia ofert

Termin składania wniosków / ofert:

Pon, 23/07/2018 – 10:30

Znak sprawy: DZP.371.35.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

Status: 2018,w trakcie Dodane 13-07-2018 14:43 przez Agnieszka Druzińska