TREŚCIOWE, REDAKCYJNE ORAZ GRAFICZNE OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WRAZ Z ICH WYDRUKIEM I DOSTAWĄ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”

Dokumenty:
Termin składania wniosków / ofert:
Pon, 09/07/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.31.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Status: 2018,w trakcie Dodane 29-06-2018 12:00 Ewelina Wyciechowska