Informacje dla pracowników UKSW

Kurs Euro

Kurs Euro dla zamówień publicznych obowiązujący od dnia 1 stycznia 2022 r. wynosi 4,4536 PLN

Forma i sposób składania / zatwierdzania wniosków o udzielenie zamówienia publicznego w UKSW obowiązujący od dnia 04 listopada 2020r.

1. Wnioskodawcy składają wniosek (wypełniając dotychczasowy druk wniosku) w formie elektronicznej EDYTOWALNEJ. Przy czym Wniosek wysyła do DZP wyłącznie osoba upoważniona np. Dyrektor Instytutu/Wydziału/Komórki organizacyjnej czy Kierownik projektu (co jest równoznaczne z jego podpisem).

WYPEŁNIONY WNIOSEK WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI (tak jak do tej pory, czyli: wyceną, OPZ, wzorem umowy, warunkami udziału i kryteriami) JEST PRZESYŁANY NA ADRES: wnioski.dzp@uksw.edu.pl

2. W DZP osoba odpowiedzialna za zarejestrowanie wniosku sprawdza dokument (jego kompletność) i rejestruje go w rejestrze wniosków o udzielenie zamówienia publ. – nadając mu numer.
Przy czym jeśli wniosek jest niekompletny lub źle wypełniony wraca do adresata bez nadania numeru/wpisania do rejestru.
Cały czas pracujemy na edytowalnej wersji wniosku, a zatem na tym etapie wniosek ma już nadany numer datę wpływu do DZP.

3. Następnie po zarejestrowaniu, wniosek jest przesyłany do Kierownika DZP do wskazania/uzupełnienia trybu procedowania postępowania i akceptacji.

4. Kierownik DZP nadaje tryb procedowania, (obowiązuje wersja edytowalna) i przekazuje go do BBN (jeśli wniosek jest dofinansowany z grantu lub Ministerstwa). Jeśli wniosek nie jest dofinansowany przesyłany jest do Działu Budżetowania.

5. BBN opisuje wniosek (nadal obowiązuje wersja edytowalna), następnie przesyła wniosek do Działu Budżetowania.

6. Dział Budżetowania opisuje wniosek pod kątem budżetu (nadal obowiązuje wersja edytowalna), najlepiej pod informacją o trybie zamówienia w pkt. 12. Następnie przesyła wniosek do Kwestora.

7. Kwestor potwierdza lub nie pokrycie finansowe. Następnie przesyła dalej do Kanclerza do akceptacji lub do DZP o ile wniosek nie został zaakceptowany na tym etapie.

8. Kanclerz zatwierdza lub nie wniosek do realizacji. Następnie przekazuje wniosek do DZP.

9. DZP drukuje/zapisuje mail z akceptacją i sam uzupełniony przez wszystkich wniosek a następnie przekazuje do wnioskodawcy informację zwrotną o możliwości udzielenia zamówienia (przesyłając DW niniejszy wniosek i mail od p. Kanclerz/a).

Tym samym cały czas pracujemy na edytowalnym dokumencie, w którym każdy z nas dodaje informacje, daty, swoje „podpisy” i który cały czas „powiększa się” o nowe dane/akceptacje. Pamiętamy też o tym, żeby korespondencję mailową dot. danego tematu tworzyć poprzez funkcję „prześlij dalej” i nie zapominać o załączeniu wniosku.