DZP.371.09.2021 ŚWIADCZENIE USŁUG CATERINGOWYCH NA POTRZEBY PRZEDSZKOLA UKSW

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 do SWZ_Formularz Oferty

Załącznik nr 2 do SWZ_Oświadczenie wstępne

Załącznik nr 3 do SWZ_Zobowiązanie podmiotu

Załącznik nr 4 do SWZ_Oświadczenie Wykonawców (art. 17 ust. 4 Pzp)

Załącznik nr 5 do SWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik nr 6 do SWZ_Istotne Postanowienia Umowy

Załącznik nr 7 do SWZ_Wykaz usług

Załącznik nr 8 do SWZ_ID Postępowania