DZP.371.06.2021 Wykonywanie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz ze zintegrowaną automatyką w obiektach użytkowanych przez Zamawiającego oraz przyłączy i sieci sanitarnych na terenie należącym do Zamawiającego w lokalizacji Kampusów UKSW przy ul. Wóycickiego 1/3 i ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z dostawą materiałów i urządzeń niezbędnych do realizacji usługi

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Zal nr 1 do SWZ Formularz oferty

Zal nr 2 do SWZ Oświadczenie wstępne

Zal nr 3 do SWZ Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Zal nr 4 do SWZ Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających

Zal nr 5 do SWZ Wykaz osób

Zal nr 6 do SWZ Wykaz usług

Zal nr 7 do SWZ Projektowane postanowienia umowy

Załącznik nr 6 do Umowy – Przykładowy wzór harmonogramu przeglądów i konserwacji

Zal nr 8 do SWZ Opis przedmiotu zamówienia

Załączniki do OPZ nr.: 1A, 1B, 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 3A, 3B, 3C, 3D, 3E, 4, 5, 6, 7

Zal nr 9 do SWZ Identyfikator postępowania

Kwota, jaką  Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie  zamówienia.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.07.2021r.

Informacja o unieważnieniu postępowania z dnia 28.07.2021 r.