DZP.371.05.2021Wykonywanie usług w zakresie konserwacji, napraw oraz usuwania awarii instalacji i sieci elektrycznych w obiektach użytkowanych przez UKSW wraz z dostawą niezbędnych materiałów.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Załącznik nr 1 Formularz oferty

Załącznik nr 2 Oświadczenia wstępne

Załącznik nr 3 Zobowiązanie do udostępnienia

Załącznik nr 4 Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających

Załącznik nr 5 Wykazy

Załącznik nr 6 Istotne Postanowienia umowy

Załacznik nr 7 OPZ

Załącznik do OPZ

ID postępowania

Zgodnie z art. 222 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych ( Dz.U z 2019 r. poz.2019 ze zm. ), Zamawiający informuje, że kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia wynosi: 517 000,00 zł brutto.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.