Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy zewnętrznego zbiornika na wodę przeciwpożarową dla zespołu budynków UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza do złożenia oferty cenowej w ramach konkursu ofert dla zadania pn. „Wykonanie kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowej i kosztorysowej budowy zewnętrznego zbiornika na wodę przeciwpożarową dla zespołu budynków UKSW przy ul. Dewajtis 5 w Warszawie wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i pełnieniem nadzoru autorskiego”.

W przypadku zainteresowania, proszę o złożenie formularza oferty do dnia 23.07.2019 do godziny 15:00 drogą mailową na adres: r.konieczek@uksw.edu.pl lub dostarczenie do siedziby Działu Technicznego UKSW Budynek 21 pok. 215, ul. Wójcickiego 1/3, 01-938 Warszawa.

W przypadku konieczności uzyskania szerszych informacji lub przeprowadzenia wizji w terenie, proszę o kontakt pod nr tel. 22 561 89 77

Załączniki:

Opis przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Formularz oferty

Wytyczne Konserwatora Zabytków

Warunki przebudowy sieci gazowej