DZP.371.35.2019 Realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Ogłoszenie o zamówieniu/Contract notice

Formularz ofertowy i Informacje o wykładowcy/Offer from and information about the lecturer

Formularz ofertowy i Informacje o wykładowcy – wersja edytowalna/offer from and information about the lecturer – editable

Istotne postanowienia umowy/Material contract terms

Wykaz części

List of Sections

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 1/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 1

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 2/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 2

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 3/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 3

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 4/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 4

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 5/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 5

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 6/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 6

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 7/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 7

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 8/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 8

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 9/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 9

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 10/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 10

Opis przedm. zam. oraz kryteria oceny ofert cz. 11/Description of contract and criteria for the evaluation of offers section 11