Realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Conducting lectures for students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Ogłoszenie o zamówieniu CONTRACT NOTICE

Formularz ofertowy oraz informacje o wykładowcy Offer Form and Information about the lecturer

Formularz ofertowy oraz informacje o wykładowcy – WERSJA EDYTOWALNA Offer Form and Information about the lecturer – EDITABLE

Istotne postanowienia umowy Material Contract Terms

Wykaz części

List of Sections

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.1 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 1

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.2 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 2

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.3 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 3

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.4 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 4

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.5 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 5

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. cz.6 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 6

Informacja o ofertach, które zostały przesłane w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu