Realizacja wykładów dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie / Conducting lectures for students of the Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

Ogłoszenie o zamówieniu CONTRACT NOTICE

Formularz ofertowy oraz informacje o wykładowcy Offer Form and Information about the lecturer

Formularz ofertowy oraz informacje o wykładowcy – WERSJA EDYTOWALNA Offer Form and Information about the lecturer – EDITABLE

Istotne postanowienia umowy Material Contract Terms

Wykaz części

List of Sections

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.1 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 1

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.2 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 2

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.3 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 3

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.4 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 4

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.5 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 5

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.6 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 6

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.7 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 7

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.8 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 8

Opis Przedm. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.9 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 9

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.10 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 10

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.11 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 11

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.12 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 12

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.13 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 13

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.14 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 14

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.15 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 15

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.16 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 16

Opis Przed. Zam. oraz kryteria oceny of. CZ.17 Description of the Contract and criteria for the evaluation of offers Section 17

informacja o ofertach, które zostały przesłane w odpowiedzi na Ogłoszenie o zamówieniu

INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA INFORMATION ON NON-AWARD OF THE CONTRACT

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY INFORMATION ON SELECTION OF THE MOST ADVANTEGOUS OFFER

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W CZĘŚCI 7, CZĘŚCI 8 I CZĘŚCI 9