zakończone

DOSTAWA MEBLI

Numer postępowania: DZP.371.62.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

 

DOSTAWA MEBLI

Znak sprawy: DZP.371.51.2018

 Więcej