w trakcie

DOSTAWA SPRZĘTU AUDIOWIZUALNEGO

Znak sprawy: DZP.371.36.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest większa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.

 

 

Usługa hotelarska na potrzeby pobytu w Brukseli

Znak sprawy: DZP.371.56.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na podstawie przepisów art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.),

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach