2018

DOSTAWA MEBLI

Znak sprawy: DZP.371.66.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

Świadczenie usług hotelowych na potrzeby UKSW

Znak sprawy: DZP.371.64.2018

Postępowanie dotyczy udzielania zamówień publicznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, których wartość nie przekracza 750 000 euro i prowadzone jest w oparciu o art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (teks jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.).

DOSTAWA MEBLI

Numer postępowania: DZP.371.62.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 poz. 1986 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

 

WYKONANIE DOKUMENTACJI WIELOBRANŻOWEGO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO WRAZ Z NADZOREM AUTORSKIM DLA REMONTU i PRAC KONSERWATORSKICH ZABYTKOWYCH BUDYNKÓW EREM nr 2 i EREM nr 3 PRZY ul. DEWAJTIS 5 w WARSZAWIE

DZP.371.37.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.