Przeprowadzenie wizyt studyjnych w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacjach

Znak sprawy: DZP.371.47.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.).

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 22/10/2018 - 09:30