Usługi eksperckie świadczone przez ekspertów zewnętrznych w ramach prac zespołu eksperckiego działającego na potrzeby projektu w związku z wypracowaniem ustrukturyzowanej, jakościowo zabezpieczonej propozycji coachingowego wsparcia procesów sukcesyjnych w

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 04/09/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.48.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach