SUKCESYWNA USŁUGA DRUKU MATERIAŁÓW Z LOGO DLA UKSW W WARSZAWIE

Znak sprawy: DZP.371.46.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach