USŁUGI SPOŁECZNE: Przeprowadzenie do 120 godzin dydaktycznych zajęć projektowych na temat: „Projekty dotyczące zarządzania zasobami ludzkim realizowanymi dla organizacji” dla studentów i absolwentów psychologii. ZNAK SPRAWY: DZP.371.24.2018

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 20/08/2018 - 09:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138o ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.).