Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby Pracowni Umiejętności Pielęgniarskich

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 20/08/2018 - 10:00

Numer sprawy: DZP.371.40.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.