TREŚCIOWE, REDAKCYJNE ORAZ GRAFICZNE OPRACOWANIE MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH WRAZ Z ICH WYDRUKIEM I DOSTAWĄ NA POTRZEBY REALIZACJI PROJEKTU: „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”

Termin składania wniosków / ofert: 
Wto, 07/08/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.39.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego,
w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.