Dostawa wyposażenia sal szkoleniowych – dydaktycznych i praktycznych na potrzeby projektu „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”

Termin składania wniosków / ofert: 
Czw, 12/07/2018 - 12:00

Znak sprawy: DZP.371.32.2018

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), dalej zwanej „Pzp” lub „ustawą”.

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach