Drobne roboty budowlane

Znak sprawy: DZP.371.25.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, z późn. zm).

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach