PRZYGOTOWANIE, ORGANIZACJA ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH (AiO) W TYM TELEOPIEKI NA POTRZEBY PROJEKTU „PROFESJONALIZACJA USŁUG ASYSTENCKICH I OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH – NOWE STANDARDY KSZTAŁCENIA I OPIEKI”

Termin składania wniosków / ofert: 
Śro, 21/02/2018 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.02.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest na postawie przepisów art. 138g-138s ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.).

Zamawiający oczekuje, że Wykonawcy zapoznają się dokładnie z treścią niniejszej SIWZ. Wykonawca ponosi ryzyko niedostarczenia wszystkich wymaganych informacji i dokumentów, oraz przedłożenia oferty nie odpowiadającej wymaganiom określonym przez Zamawiającego.