DOSTAWA MEBLI

Termin składania wniosków / ofert: 
Pt, 16/02/2018 - 10:30

Znak sprawy: DZP.371.13.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.  2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.