DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 05/03/2018 - 10:30

DZP.371.09.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest wyższa od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.1579 ze.zm.), dalej zwanej „Pzp”.