Wykonanie kompleksowej dokumentacji pn. MULITIDYSCYPLINARNE CENTRUM BADAWCZE UKSW W WARSZAWIE PRZY UL. MARII KONOPNICKIEJ 1, 05-092 DZIEKANÓW LEŚNY wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę inwestycji oraz nadzorem autorskim

Termin składania wniosków / ofert: 
Pon, 07/08/2017 - 09:30

Znak sprawy: DZP.371.41.2017

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  2015, poz. 2164  ze zm.), dalej zwanej „Pzp”.

 

 

 

 

Copyright © 2018 UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone
Informacja o ciasteczkach