Szanowni Państwo, w załącznikach znajdują się cenniki do umów na: druk materiałów promocyjnych, catering, gadżety z logo UKSW.

Przypominamy, że Pracownicy, Doktoranci i Studenci przy realizacji tego rodzaju zamówień są zobowiązani do korzystania z  umów zawartych przez UKSW.

Druk publikacji książkowych musi odbywać się w ramach umów zawartych przez UKSW, realizowanych przez Wydawnictwo UKSW.

Potrzebę zakupu biletów lotniczych, należy zgłaszać do Działu Współpracy Międzynarodowej.

Za zakup "gadżetów" odpowiedzialne jest Biuro Informacji i Promocji.

W związku z rozwiązaniem z dniem 15.05.2018 r. umowy, której przedmiotem była usługa druku materiałów promocyjnych, osoby zainteresowane informuje sie o konieczności sporządzenia wniosku o udzielenie zamówienia publicznego w Dziale Zamowien Publicznych w celu realizacji poszczególnych zamówień. Powyższe będzie konieczne do momentu rozstrzygnięcia kolejnego postępowania o udzielenie zamówiena.

17/05/2016 - 09:54

Znak sprawy: DZP.371.46.2018

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, w którym wartość zamówienia jest mniejsza od kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. 2017, poz. 1579 ze zm.), dalej zwanej „ustawą Pzp”.

 

 

23/08/2018 - 13:59
Subskrybuje zawartość